cross country v90

The Dynamic Swedish SUV

THE NEW VOLVO XC60

시동을 거는 순간부터 도착하는 순간까지.
모든 순간마다 새로운 경험을 제공하는
The New Volvo XC60을 만나보세요

오늘의 세일즈 컨설턴트

광안전시장 조준형세일즈컨설턴트

Tel. 010-7282-2982

joonhyung.cho@ironmotors.co.kr

광안전시장 화수철세일즈컨설턴트

Tel. 010-8990-5072

soochul.hwa@ironmotors.co.kr

해운대전시장 김훈세일즈컨설턴트

Tel. 010-9918-2286

hun.kim@ironmotors.co.kr

해운대전시장 박성준세일즈컨설턴트

Tel. 010-3865-0713

sungjun.park@ironmotors.co.kr

창원전시장 김동섭세일즈컨설턴트

Tel. 010-4511-6205

dongsub.kim@ironmotors.co.kr

창원전시장 기호상세일즈컨설턴트

Tel. 010-2889-3791

hosang.ki@ironmotors.co.kr

X

조준형세일즈컨설턴트

Tel. 010-7282-2982

X

화수철세일즈컨설턴트

Tel. 010-8990-5072

X

김훈세일즈컨설턴트

Tel. 010-9918-2286

X

박성준세일즈컨설턴트

Tel. 010-3865-0713

X

김동섭세일즈컨설턴트

Tel. 010-4511-6205

X

기호상세일즈컨설턴트

Tel. 010-2889-3791