cross country v90

The Dynamic Swedish SUV

THE NEW VOLVO XC60

시동을 거는 순간부터 도착하는 순간까지.
모든 순간마다 새로운 경험을 제공하는
The New Volvo XC60을 만나보세요

오늘의 세일즈 컨설턴트

광안전시장 정민준세일즈컨설턴트

Tel. 010-2455-6721

minjun.jung@ironmotors.co.kr

광안전시장 화수철세일즈컨설턴트

Tel. 010-8990-5072

soochul.hwa@ironmotors.co.kr

해운대전시장 서병재세일즈컨설턴트

Tel. 010-9946-0413

byungjae.seo@ironmotors.co.kr

해운대전시장 최명근세일즈컨설턴트

Tel. 010-6772-5303

myungeun.choi@ironmotors.co.kr

창원전시장 박성훈세일즈컨설턴트

Tel. 010-2588-0130

sunghoon.park@ironmotors.co.kr

창원전시장 기호상세일즈컨설턴트

Tel. 010-2889-3791

hosang.ki@ironmotors.co.kr

X

정민준세일즈컨설턴트

Tel. 010-2455-6721

X

화수철세일즈컨설턴트

Tel. 010-8990-5072

X

서병재세일즈컨설턴트

Tel. 010-9946-0413

X

최명근세일즈컨설턴트

Tel. 010-6772-5303

X

박성훈세일즈컨설턴트

Tel. 010-2588-0130

X

기호상세일즈컨설턴트

Tel. 010-2889-3791